سوابق اجراییتاریخچه پروژه های شرکت

 

 

سوابق اجراییتاریخچه پروژه های شرکت

 

 

سوابق کاری شرکت

 

لیست پروژه های اجرا شده توسط شرکت آبگستر سبز سپاهان در سال های اخیر به شرح زیر است:

ردیف نام پروژه کارفرما شهرستان روستا مساحت اجرا شده (هکتار) تاریخ قرارداد مبلغ قرارداد
(میلیون ریال)
نام مشاور پروژه
1  عملیات لوله گذاری روستاهای آذرخوارن، گنج آباد، قارنه، مزرعه عرب و حسین آباد جرقویه سفلی  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان  اصفهان  آذر خواران و ...    1394  420  ندارد
2  عملیات لوله گذاری اراضی رهنان، دستگرد خیار و کوهپایه  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان  اصفهان      1394  1366  ندارد
3  عملیات خاکی و زیرسازی 6 باب استخر ذخیره آب کشاورزی در مراکز بن رود و اسلام آباد و براآن  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان  اصفهان  اسلام آباد    1394  417  ندارد
4 کانال و نهر چی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  فلاورجان چی   1393 689 ندارد
5 جوشکاری لوله پلی اتیلن شهرستان برخوار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار برخوار    300 1393 529 ندارد
6 لوله گذاری فساران-امین آباد-سلطان آباد-حیدرآباد-حسینی و شرکا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اصفهان فساران - امین آباد - سلطان آباد - حیدر آباد 30 1390 541 ندارد
7 شبکه آبیاری 3 و 4 تحت فشا اراضی سهل آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار برخوار سهل آباد  250  1390  1635 پایند آب توان
 8 شبکه آبیاری 3 و 4 آبیاری تحت فشار اراضی سالار مردان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار برخوار    170 1390  1501 پارس آب سپاهان اندیش
 9 لوله گذاری مسیر انتقال آب روستای امیرآباد ریگستان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان اردستان امیرآباد ریگستان  50  1390 135 ندارد
10 تکمیلی خرید و اجرای اخوان چنگیزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان - موسسه نصر بهبهان   150 1390 3359 شاراب
11 آبیاری درجه 3 و 4 طاق فرج بالا و رجب پائین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان فلاورجان فهران 50 1390 490 جامع کار سپاهان
12 تکمیلی باز زنده سازی نخیلات اراضی روستای بیاضه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نائین نائین بیاضه   1390 1094 آبگستران میهن
13 لوله گذاری و احداث حوضچه گورت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اصفهان گورت 60 1390 489 ندارد
14 آبیاری درجه 3 و 4 طاق فرج پائین فهران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان فلاورجان فهران 25 1390 489 جامع کار سپاهان
15 لوله گذاری اراضی همت آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان فلاورجان همت آباد 30 1390 487 ندارد
16 لوله گذاری براآن شمالی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اصفهان براآن شمالی 27 1389 294 ندارد
17 لوله گذاری صفی آباد رامشه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اصفهان صفی آباد رامشه 15 1389 83 ندارد
18 لوله گذاری حسین آباد زازران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان فلاورجان حسین آباد زازران 40 1389 131 ندارد
19 لوله گذاری طاق فرج اله فهران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان فلاورجان فهران 30 1389 194 ندارد
20 خرید مصالح و اجرای توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهرک نصیرآباد تهران شرکت شهرکهای صنعتی تهران تهران نصیرآباد 30 1389 2012  پلاردژ
21 لوله گذاری هتن آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اصفهان هتن آباد 50 1388 141 ندارد
22 لوله گذاری از شبکه جرقویه سفلی مزرعه باقر آباد نیک آباد  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اصفهان نیک آباد  42000 متر 1388 266 ندارد
23 اجرای شبکه 3 و 4 اراضی فهران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان فلاورجان فهران 1300 1388 5616 جامع کار سپاهان
24 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی نصرت آباد2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان اردستان نصرت آباد 83 1387 2791 پارس آب سپاهان اندیش
25 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی نصرت آباد2 - تکمیلی 1 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان اردستان نصرت آباد 9 1387 293 پارس آب سپاهان اندیش
26 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی نصرت آباد2 - تکمیلی 2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان اردستان نصرت آباد 8 1387 258 پارس آب سپاهان اندیش
27 باز زنده سازی نخیلات اراضی روستای بیاضه  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نائین نائین بیاضه 100 1387 1398 آبگستران میهن
28 بنه باشت بهبهان چنگیزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان - موسسه نصر بهبهان   150 1387 10696 شاراب
29 بنه باشت بهبهان اراضی برج بمونی آقا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان - خرد سب بهبهان   190 1387 5223 شاراب
30 اجرای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی رحمت آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان اردستان رحمت آباد 100 1387 1272 گوهر آب کلار
31 اجرای لوله گذاری چال اردک زرندیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه اراک زرندیه 60 1387